kal h3 kal d5 klas h3 klas d5

Huishoudelijk reglement Joledi

Bijvoegsel aan de statuten van de MSV D&V Mortsel vzw.

1. Naam, zetel, duur

Art. 1.    De statuten van bovenvermelde vzw, voor zover ze toepasselijk zijn, en dit huishoudelijk reglement zijn bindend voor onze vereniging.

Art. 2.    De vereniging voert als benaming “JOLEDI” en is aangesloten bij bovenvermelde vzw.

Art. 3.    De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht. Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

2. Doel, middelen

Art. 4.    Het doel van de vereniging is het behartigen en bevorderen van volleybal & damesturnen in het algemeen en voor al haar leden in het bijzonder.

Art. 5.    De vereniging kan roerende en onroerende goederen die nodig zijn om haar doel te bereiken, bezitten en beheren, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik.

3. Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

Art. 6.    Iedereen kan lid worden van de vereniging. Het minimum aantal leden is vastgesteld op drie. Het bestuur beslist over het lidmaatschap van leden of kandidaat-leden.

Art. 7.    Lid van de vereniging is eenieder die de vastgestelde jaarlijkse bijdrage heeft betaald. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het bestuur behoudt het recht om leden van deze betalingsplicht te ontslaan. In dit geval worden deze personen toch als lid beschouwd.

Art. 8.    De leden zullen tijdens de activiteiten georganiseerd in clubverband als erbuiten, de filosofische, politieke en religieuze overtuiging zowel als geslacht  en etnische afkomst van de leden van de vzw eerbiedigen.

4. Bestuur – Dagelijks beheer

Art. 9.    Het bestuur omvat minstens 3 leden nl. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 10.  Alleen de voorzitter wordt door de andere bestuursleden verkozen met een 2/3 meerderheid en met minimum 3/4 bestuursleden aanwezig. De andere bestuursfuncties worden toegekend door het op dat ogenblik in functie zijnde bestuur in onderling overleg en volgens de noden.
Het voorzitterschap is beperkt tot 5 jaar en kan slechts 1 maal verlengd worden tot max. 10 jaar mits herverkiezing.
Bij ontstentenis van kandidaten zal de vergadering een voorzitter a.i. kiezen onder de aanwezige bestuursleden op basis van de meeste stemmen.
Al de stemmingen zijn anoniem en geheim.

Art. 11.  Alle bestuursleden moeten aan de raad van bestuur van de vzw voorgedragen worden ter bevestiging of afstelling.

Art. 12.  De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in de raad van bestuur van de bovenvermelde vzw na aanvaarding (bij stemming) door de deelgenotenvergadering van deze vzw.

Art. 13.  Het bestuur vergadert gewoonlijk maandelijks. Buitengewone bestuursvergaderingen kunnen bijeengeroepen worden in het belang van de vereniging wanneer 2 bestuursleden erom vragen of wanneer 10 leden er schriftelijk om verzoeken.

Art. 14.  Beslissingen worden in principe genomen op basis van een algemene consensus. Indien er eventueel toch moet gestemd worden dan is er de helft  + 1 nodig om de motie te laten aanvaarden op voorwaarde dat drie vierden van de bestuursleden aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarden kan voldaan worden, wordt het punt verdaagd naar volgende agenda of kan er een buitengewone bestuursvergadering samengeroepen worden.

5. Begrotingen - Rekeningen

Art. 15.  Begrotingen en rekeningen worden voorgelegd ter goedkeuring aan de deelgenotenvergadering van de voornoemde vzw.
Rekeningen en begrotingen worden opgemaakt per sportjaar meer bepaald vanaf 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar. Het bestuur ontlast de penningmeester van zijn taak op de eerstvolgende bestuursvergadering van het nieuwe sportjaar.
Per kalender jaar worden de rekeningen gerapporteerd aan de vzw voor de fiscale afsluiting.

Art. 16.  Financiële verbintenissen welke een bedrag van 1/6 van het actueel vermogen (eigen + vreemd) van de vereniging overschrijden, moeten door minstens 2/3 van het aantal bestuursleden mede ondertekend worden.

Art. 17.  Financiële verbintenissen welke een bedrag van 1/6 van het actueel vermogen (eigen + vreemd) van de vereniging overschrijden, moeten door minstens 2/3 van het aantal bestuursleden mede ondertekend worden.

Art. 18.  Financiële of andere hulp, ten voordele van de ganse vzw of  ten voordele van één of meerdere verenigingen aangesloten bij de vzw, kan in samenspraak met de raad van bestuur en de andere besturen besproken en eventueel geboden worden.

6. Ontbinding en vereffening

Art. 19.  Bij ontbinding van de vereniging zal het netto overblijvende actief (na het vereffenen van de uitstaande schulden) overgemaakt worden aan de hierbovenvermelde vzw.

7. Bijkomende bepalingen

 1. Verzekeringen.
  • Tegenover de leden is de vereniging slechts gebonden door de bepalingen van de verzekerings­polissen door de raad van bestuur van de vzw of door de Joledi bestuursraad onderschreven of bekrachtigd.
  • De leden kunnen te allen tijde van de verzekeringspolissen inzage krijgen bij de secretaris van de Raad van Bestuur of van de aangesloten verenigingen.
  • Leden welke niet instemmen met de gebeurlijk uit te keren vergoedingen of bepalingen wensen bij te voegen, moeten op eigen kosten een bijverzekering nemen. Hetzelfde geldt ook voor de monitoren.
 2. Medisch onderzoek.
  • De leden van al de aangesloten verenigingen zijn verplicht zich te schikken naar de bepalingen van nationale, federale, provinciale of gemeentelijke beslissingen aangaande dit onderwerp via de beheerraad.
 3. Kledij.
  • Tijdens de oefenstonden en bij officiële gelegenheden dragen de leden het uniform dat door de vereniging werd vastgesteld. Voor bijpassend schoeisel zorgen de leden zelf, maar het moet aangepast zijn aan de zaalreglementeringen.
  • De leden zijn verantwoordelijk voor kledingstukken die door de vereniging in bruikleen worden gegeven. Zij moeten beschadiging en verlies vergoeden. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van toestellen en instrumenten.
 4. Huishoudelijk reglement.
  • Dit reglement kan gewijzigd worden door beslissing van minstens 2/3 van de bestuursleden.

 

Deze website gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.